Regulamin korzystania z platformy Lemon Beauty Shop

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.  Korzystanie z https://lemonbeauty.pl/ po wprowadzeniu takich zmian oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie i przestrzeganie regulaminu w jego zmienionej formie. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

Dane Administratora

Administratorem sklepu jest firma IR Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą przy ulice Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057, Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódzi w Łódzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706677, REGON 382021279, NIP 7252285135 (zwaną dalej: „Spółka” lub „Sprzedawca” ).

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail ircompanypl@gmail.com lub drogą pocztową pod adresem:
IR Company Sp. z o.o.
Al. Tadeusza Kościuszki 3/14
90-418, Łódź

Za pośrednictwem Sklepu, firma świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Zawarcie umowy sprzedaży

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Firma jest zwolniona z opłaty podatku VAT na podstawie artykułu, który wymieniony w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Odpowiednio do tego, ceny netto podane w sklepie, są również cenami brutto. Przy dokonaniu sprzedaży dla osób nie będących konsumentami ( przedsiębiorcy), wystawiana jest faktura bez VAT

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne (w tym oferty rabatów zależnych od wielkości zamówienia). Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

Produkty, zawartość i specyfikacje

Wszystkie funkcje, treści, specyfikacje, produkty i ceny produktów i usług opisanych lub przedstawionych na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia.  Niektóre wagi, miary i podobne opisy mają charakter przybliżony i podane są wyłącznie w celach informacyjnych.  Dokładamy wszelkich starań, aby dokładnie wyświetlać atrybuty naszych produktów, w tym odpowiednie kolory; jednak rzeczywisty kolor, który widzisz będzie zależał od systemu komputerowego i nie możemy zagwarantować, że komputer będzie dokładnie wyświetlał takie kolory.  Włączenie jakichkolwiek produktów lub usług do niniejszej strony internetowej w określonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, że te produkty lub usługi będą dostępne w dowolnym momencie.  Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, stanowych i międzynarodowych w odniesieniu do posiadania, użytkowania i sprzedaży wszelkich przedmiotów zakupionych za pośrednictwem tej strony internetowej. Składając zamówienie, użytkownik oświadcza, że zamówione produkty będą używane wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

Ograniczenia dotyczące wysyłki

Po złożeniu zamówienia, zostanie ono wysłane na adres wskazany przez nabywcę, o ile adres wysyłki jest zgodny z ograniczeniami dotyczącymi wysyłki zawartymi w niniejszym serwisie internetowym.
Czas wysyłki towaru po zamówieniu wynosi 12-48 godzin, za wyłączeniem dni wolny i świątecznych.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
Wszystkie zakupy w tym serwisie internetowym są dokonywane zgodnie z umową dostawy.  W związku z tym ryzyko utraty i prawa własności do przedmiotów zakupionych w tym serwisie internetowym przechodzi na użytkownika z chwilą dostarczenia przedmiotów do użytkownika.

Twoje konto

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o swoim koncie i haśle i zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta i hasła. Ta strona i firma IR Company Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia konta lub edycji treści lub anulowania zamówień.

Składając zamówienie, gwarantujesz, że podane przez Ciebie informacje są w 100% dokładnymi i prawdziwymi  i że masz prawo do złożenia zamówienia.

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ircompanypl@gmail.com

Komunikacja elektroniczna

Odwiedzając tę stronę internetową i/lub wysyłając do nas wiadomość e-mail, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji elektronicznej. Wyrażasz zgodę na to, aby wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne formy komunikacji, które wysyłamy Ci drogą elektroniczną, spełniały wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.
4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Wyłączenia gwarancji

Spółka IR Company nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień dotyczących dobrego stanu i funkcjonowania tej strony internetowej, jej przydatności do użytku, ani tego, że jej użytkowanie będzie nieprzerwane i wolne od błędów.

Ograniczenia odpowiedzialności

Firma IR Company Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować Twój komputer, sprzęt telekomunikacyjny lub inną własność spowodowaną lub wynikającą z dostępu do, korzystania lub przeglądania tej strony lub pobierania materiałów z tej strony. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA NASTĘPCÓW, CESJONARIUSZY, PARTNERÓW DETALICZNYCH, ANI ŻADNEJ ZE STRON ZAANGAŻOWANYCH W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB TRANSMISJĘ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ), WYNIKAJĄCYCH Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, WSZELKICH WITRYN INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, LUB MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZAWARTYCH NA KTÓREJKOLWIEK LUB WSZYSTKICH TAKICH WITRYNACH, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SĄ ONE OPARTE NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZAKAZANYM PRZEZ PRAWO. W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI ZAKAZAMI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI PRAWA.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ LUB JAKĄKOLWIEK JEJ ZAWARTOŚCIĄ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY.

Prawa autorskie i znak towarowy

O ile nie wskazano inaczej, materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej, w tym między innymi teksty, obrazy, ilustracje, oprogramowanie, klipy audio, pliki wideo, pliki animowane, podlegają prawu autorskiemu i prawom znaku towarowego IR Company Sp. z o.o.. W związku z tym, materiały znajdujące się na tej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, umieszczane, przesyłane, rozpowszechniane, w całości lub w części w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki . Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opłata i systemy płatnicze

Dostępne formy płatności w naszym sklepie internetowym:

 • Karty płatnicze
  baner* Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • Płatność BLIK
 • Przelew natychmiastowy
 • Przelew tradycyjny
 • Google Pay
 • Płatność za pobraniemPodmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online i BLIK jest firma mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa